Người thông minh hiểu được sức mạnh và tầm quan trọng của đội nhóm