Có một công thức thành công luôn được áp dụng, đó là?