Tuyên bố Cộng tác viên

Chủ sở hữu của chienpham.com có thể nhận được hoa hồng cho các khuyến nghị được đưa ra liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ trên trang web này.

Khoản hoa hồng này có thể ở dạng tiền, dịch vụ hoặc sản phẩm miễn phí và có thể tồn tại mà không cần bất kỳ hành động nào từ người truy cập trang web.

Nếu bạn mua một sản phẩm hoặc dịch vụ được chienpham.com giới thiệu, bạn phải hiểu rằng một số hoa hồng có thể được thực hiện cho chủ sở hữu chienpham.com.

Ví dụ: nếu bạn nhấp vào liên kết liên kết tại chienpham.com và sau đó thực hiện mua sản phẩm hoặc dịch vụ được đề xuất, chủ sở hữu chienpham.com có thể nhận được tiền hoa hồng giới thiệu.

Tiết lộ Cộng tác viên này đã được cung cấp để bảo vệ bạn và tiết lộ đầy đủ bất kỳ mối quan hệ nào giữa các đề xuất sản phẩm hoặc dịch vụ của chienpham.com và chủ sở hữu của sản phẩm hoặc dịch vụ đó.