Ưu tiên không những là một kế hoạch – Ưu tiên là một chiến thuật